עזרה HP Deskjet 3000 Printer series - J310

background image

HP Deskjet 3000 J310 series

background image
background image

ןכות

םיניינע

1

דציכ

עצבל

?

..................................................................................................................................

3

2

תרכה

תספדמה

לש

HP

יקלח

תספדמה

................................................................................................................................

5

ינייפאמ

חול

הרקבה

.........................................................................................................................

6

תוירונ

בצמ

.....................................................................................................................................

7

תירונ

בצמ

טוחלאה

..........................................................................................................................

8

3

הספדה

תספדה

םיכמסמ

.............................................................................................................................

9

תספדה

םימוליצ

............................................................................................................................

10

הספדה

לע

תופטעמ

.......................................................................................................................

11

םיספט

םיריהמ

.............................................................................................................................

12

תועצה

הספדהל

תחלצומ

................................................................................................................

12

5

הדובע

םע

תוינסחמ

תקידב

יסלפמ

וידה

םירעושמה

.........................................................................................................

23

תנמזה

ירמוח

ויד

םילכתמ

...............................................................................................................

23

תפלחה

תוינסחמה

.........................................................................................................................

24

שומיש

בצמב

תינסחמ

הדיחי

...........................................................................................................

26

עדימ

לע

תוירחא